Studentrepresentanter

Rätten till studentrepresentanter är lagstadgad, Nedanstående återfinns i högskoleförordningen och i högskolelagen:

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).

14 § I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Förordning (2010:1064).

Följdaktligen innehåller Blekinge Studentkårs Åsiktsprogram, kapitel 1.3, ett tydligt ställningstagande gällande den förväntade nivån på inflytandet:

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. För att det kollegiala bestämmandet ska funka bra behövs, likt för samhället i stort, allas perspektiv. Det är därför viktigt att studenterna är representerade i alla beslutsförfarande som berör studenterna vid högskolan. Detta inbegriper även lättförståeliga handlingar och dokument.

Studentkårens representanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan och även om vi inte alltid når upp till vårt mål om tre i varje organ har vi stora möjligheter att påverka beslut i vår riktning. Nedan listas alla organ där Blekinge Studentkår har platser. I de fall samtliga platser i ett organ är vakanta skickas kallelser och förfrågningar till kårstyrelsens presidie som hanterar eller delegerar ärendena. Att en plats är vakant betyder alltså inte att studentkåren saknar inflytande i organet utan att en fast representant saknas och att det vore optimalt om en sådan tillsattes. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant på någon av de vakanta platserna nominerar du dig genom ett mail till val(at)bthstudent.se.

Studentrepresentanter verksamhetsåret 18/19

Högskolestyrelsen (3 platser)
Ordinarie: Albin Nilsson
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Thomas Sievert
Kontakt: hs(at)bthstudent.se

Disciplinnämnden (2 platser)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Cecilia Feldmanis
Kontakt: disciplinnamnden(at)bthstudent.se

Campusråd (4 platser)
Ordinarie: Albin Nilsson
Ordinarie: Victoria Vucic
Ordinarie: Mathilda Leonardsson
Ordinarie Karlshamn: Benjamin Danbrant
Kontakt: campusrad(at)bthstudent.se

Dekangrupp (1 studentplats, 1 doktorandplats)
Student: Julia Elmhammar
Doktorand: Sven Borén
Kontakt: dekangrupp(at)bthstudent.se

Arbetsmiljökommité (2 platser)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Cecilia Feldmanis
Kontakt: arbetsmiljo(at)bthstudent.se

Rekryteringskommitté (1 plats)
Ordinarie: Cecilia Feldmanis
Kontakt: rekryteringskommitte(at)bthstudent.se

Utbildningsråd (3 platser)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Cecilia Feldmanis
Ordinarie: Vakant
Kontakt: utbildningsrad(at)bthstudent.se

Utbildningsutskott, (2 platser) OBS! Dessa platser är till presidiet.
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Cecilia Feldmanis
Kontakt: utbildningsutskott(at)bthstudent.se

Internationaliseringsgruppen (1 plats)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Kontakt: internationaliseringsrad(at)bthstudent.se

Likabehandlingsgruppen (1 studentplats)
Ordinarie: Sandra Ackefjord
Kontakt: likabehandling(at)bthstudent.se

Prefektmöten (1 studentplats per Institution)
Institutionen för hälsa, TIHA: Sara Lahdenperä – marfint(at)bthstudent.se
Institutionen för datalogi och datorsystemteknik, DIDD: Victoria Vucic – rot(at)bthstudent.se
Institutionen för kreativa teknologier, DIKR: Fritjof Cavallin – boss-styrelse(at)bthstudent.se
Institutionen för teknik och estetik, DITE: Representeras av hela MUKs styrelse – muk(at)bthstudent.se
Institutionen för programvaruteknik, DIPT: Björn Andersson – bits(at)bthstudent.se
Institutionen för maskinteknik, TIMA: Albin Nilsson – albin.nilsson(at)bthstudent.se, rost(at)bthstudent.se
Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: Representeras tills vidare av EKEN – eken(at)bthstudent.se
Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN: Tim Mellander – boss-styrelse(at)bthstudent.se
Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – hub(at)bthstudent.se
Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den självstående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth(at)gmail.com
Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: Vakant

Ifall du har frågor kring vad representanterna i något av organen gör går det bra att mejla presidiet@bthstudent.se eller skicka ett mejl direkt till studentrepresentanterna i organet, Mejladresser finns under respektive organ.

studentrep_kaffe
Foto: BTH