Studentrepresentanter

Rätten till studentrepresentanter är lagstadgad, Nedanstående återfinns i högskoleförordningen och i högskolelagen:

7 § Studenterna har rätt att vara representerade när beslut fattas eller beredning sker som har betydelse för utbildningen eller studenternas situation. Lag (2010:701).
14 § I 2 kap. 7 § högskolelagen (1992:1434) Om beslut ska fattas eller beredning ska genomföras av en enda person, ska information lämnas till och samråd ske med en studentrepresentant i god tid före beslutet eller slutförandet av beredningen. Om beslut ska fattas av en grupp av personer enligt 2 kap. 6 § andra stycket högskolelagen, har studenterna rätt att vara representerade med minst tre ledamöter. Antalet studentrepresentanter i en sådan grupp får dock vara färre om det finns särskilda skäl med hänsyn till det totala antalet ledamöter i gruppen. I övrigt beslutar en högskola själv om sådan rätt till representation för studenterna som avses i första stycket. Förordning (2010:1064).

Följdaktligen innehåller Blekinge Studentkårs Åsiktsprogram, kapitel 1.3, ett tydligt ställningstagande gällande den förväntade nivån på inflytandet:

Akademin är uppbyggd av principen om kollegialt bestämmande. Det innebär att beredning ska ske och beslut tas i nära samarbete mellan akademiska ledare, studerande och verksamhet. För att det kollegiala bestämmandet ska funka bra behövs, likt för samhället i stort, allas perspektiv. Det är därför viktigt att studenterna är representerade i alla beslutsförfarande som berör studenterna vid högskolan. Detta inbegriper även lättförståeliga handlingar och dokument.

Studentkårens representanter finns i alla beslutande och beredande organ vid högskolan och även om vi inte alltid når upp till vårt mål om tre i varje organ har vi stora möjligheter att påverka beslut i vår riktning. Nedan listas alla organ där Blekinge Studentkår har platser. I de fall samtliga platser i ett organ är vakanta skickas kallelser och förfrågningar till kårstyrelsens presidie som hanterar eller delegerar ärendena. Att en plats är vakant betyder alltså inte att studentkåren saknar inflytande i organet utan att en fast representant saknas och att det vore optimalt om en sådan tillsattes. Är du intresserad av att sitta som studentrepresentant på någon av de vakanta platserna nominerar du dig genom ett mejl till val(at)bthstudent.se. Läs mer nedan!

Studentrepresentanter verksamhetsåret 19/20

Högskolestyrelsen (3 platser)
Ordinarie: Albin Nilsson
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Thomas Sievert
Kontakt: hs(at)bthstudent.se

Högskolestyrelsen är BTH:s högtsa beslutande instans. Styrelsen har inseende över alla BTH:s angelägenheter och svarar för att dess uppgifter fullgörs. Från studentkåren har vi Kårordförande och Kårordförande emeritus som representanter.

Disciplinnämnden (2 platser)
Ordinarie: Erik Frännfors
Ordinarie: Robin Lenz
Suppleant: Julia Elmhammar
Kontakt: disciplinnamnden(at)bthstudent.se

Ärenden om disciplinära åtgärder mot studenter ska enligt högskoleförordningen handläggas av en disciplinnämnd som ska finnas vid varje skola. Här har vi med två representanter från studentkåren

Campusråd (4 platser)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Erik Frännsfors
Ordinarie: Filip Nilsson
Kontakt: campusrad(at)bthstudent.se

I detta råd kan vi direkt vara med och påverka campusområdet. Här diskuterar vi allt från utomhusmiljöerna, studiemiljön och hur miljöerna används. Har ni något som ni vill att vi lyfter? Mejla oss!

Dekangrupp (1 studentplats, öronmärkt för presidiet, 1 doktorandplats)
Student: Julia Elmhammar
Doktorand: Erik Bergenholtz
Kontakt: dekangrupp(at)bthstudent.se

Dekangruppen är behandlande organ för frågor rörande BTH:s utbildningar på forskarniva. Här sitter vi med som studentrepresentanter tillsammans med doktorandrepresentanter.

Arbetsmiljökommité (2 platser)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Erik Frännfors
Kontakt: arbetsmiljo(at)bthstudent.se

Arbetsmiljökommittén är ett organ för samverkan i arbetsmiljöfrågor mellan arbetstagare, arbetsgivare och studenter.

Kommittén består av högskoledirektören, tillika ordförande, intendenten, representant från personalavdelningen, huvudarbetsmiljöombudet och ytterligare två arbetsmiljöombud samt två företrädare för studenterna, tillika arbetsmiljöombud för studenterna. 

Rekryteringskommitté (1 plats, öronmärkt för presidiet)
Ordinarie: Erik Frännsfors
Suppleant: Julia Elmhammar
Kontakt: rekryteringskommitte(at)bthstudent.se

För beredning av läraranställningar som fordrar vetenskaplig, konstnärlig eller motsvarande yrkesmässig kompetens ska en rekryteringskommitté finnas vid högskolan. Den ska bestå av HR-chef, vicerektor för särskilda grundutbildningsfrågor, dekaner, en företrädare för lärarna och en studeranderepresentant. Gruppen utser inom sig ordförande.

Rekryteringskommittén ska utökas med prefekt och en vetenskapligt kompetent lärare från berörd institution då rekryteringskommittén ska besluta i anställnings- och befordringsärenden enligt nedan.

Utbildningsråd (3 platser)
Ordinarie: Erik Frännfors
Ordinarie: Josefin Molander
Ordinarie: Robin Lenz
Kontakt: utbildningsrad(at)bthstudent.se

Utbildningsrådet är beredande av bland annat utbildningsplaner och kvalitets- och utvecklingsfrågor rörande BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Här kan vi lyfta problem och åsikter bland era kurser.

Utbildningsutskott, (2 platser, öronmärkta för presidiet)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie: Erik Frännfors
Kontakt: utbildningsutskott(at)bthstudent.se

Utbildningsutskottet är behandlande organ för processer rörande bl.a. utbildningsplaner, tillgodoräknande och kursutvärderingar samt arbetar för den strategiska utvecklingen av BTH:s utbildningar på grundnivå och avancerad nivå.

Rådet för jämställdhet och lika vilkor (1 studentplats, 1 doktorandplats)
Ordinarie: Julia Elmhammar
Ordinarie Doktorand: Raquel Ouriques
Kontakt: ordforande@bthstudent.se

Rådet för jämställdhet och lika vilkor arbetar med jämställdhetsintegreringen i BTH:s verksamhet. Där driver vi och utvecklar processer för ökad jämställdhet samt tittar på hur jämställdhetsaspekter kan integreras i verksamheten.

Prefektmöten (1 studentplats per Institution)
Institutionen för hälsa, TIHA: morfint(at)bthstudent.se
Institutionen för datalogi och datavetenskap, DIDA: Robin Lenz rot(at)bthstudent.se
Institutionen för teknik och estetik, DITE: Representeras av hela MUKs styrelse – muk(at)bthstudent.se
Institutionen för programvaruteknik, DIPT: bits(at)bthstudent.se
Institutionen för maskinteknik, TIMA: Josefin Molander, rost(at)bthstudent.se
Institutionen för industriell ekonomi, TIEK: eken(at)bthstudent.se
Institutionen för matematik och naturvetenskap, TIMN: Robin Lenz – robin.lenz@bthstudent.se
Institutionen för strategisk hållbar utveckling, TISU: Hållbarhetsutskottet (utskott från ROST) – hub(at)bthstudent.se
Institutionen för fysisk planering, TIFP: Studentkåren har tills vidare gett den självstående föreningen PlanKan representationsrätten i TIFP – plankan.bth(at)gmail.com
Institutionen för tillämpad signalbehandling, TISB: bits@bthstudent.se

För att arbeta med studentkårens huvudsyfte, utbildningsbevakning så har varje utbildningsförening ett antal program som de överser. Till det så har utbildningsföreningen möten med respektive prefekt för berörd institution. 

Ifall du har frågor kring vad representanterna i något av organen gör går det bra att mejla presidiet@bthstudent.se eller skicka ett mejl direkt till studentrepresentanterna i organet, Mejladresser finns under respektive organ.

studentrep_kaffe
Foto: BTH